به دنبال چیزی برای انجام در جنوب صدای این آخر هفته ؟ سایت خواهر ما EverOut Tacoma گرد است تا 30 بالا رویدادها در تاکوما در این آخر هفته اعم از مردی Gras احزاب به طنز خوب به هنر نبرد تاکوما. دیدن تمام جزئیات در اینجا.

نه صرف تعطیلات آخر هفته پنهان شده در یک سینما ؟ اتمام راهنمای خود را به بهترین فیلم در حال پخش در تاکوما در این آخر هفته از دستیار به شب از زندگی مرده.

اگر شما می خواهید برای اقامت تا تاریخ با آنچه اتفاق می افتد در تاکوما, مطمئن شوید که به دنبال EverOut تاکوما در Facebook و توییتر و/یا ثبت نام برای خبرنامه خود را.

می خواهید بیشتر تاکوما محتوا ؟ اتمام EverOut راهنماهای جدید تاکوما حوادث در فروش این هفته بهترین چیز برای انجام در تاکوما در ماه فوریه و بهترین چیز برای انجام در تاکوما در تمام طول سال های طولانی.

یک آخر هفته بزرگ!