حمایت

15 سالانه قوز جشنواره فیلم است که در حال حاضر آنلاین میزبانی شده توسط Dan Savage! 16 فیلم ها نمایش طیف عظیمی از سکسوالیته اشکال و اندازه جریان از خانه خود را!

اداره پلیس سیاتل صادر چندین درخواست برای جمعیت در اعتراض به خشونت پلیس در کاپیتول هیل به عقب تا از “دوچرخه شمشیربازی است.” این جمعیت خواستار پلیس به بالا از خط خود را به جای. پلیس هم مجبور نیست و شروع به متفرق کردن جمعیت با اسپری فلفل و انفجار توپ. پلیس در بلند گو حرف زدن را تهدید به ادامه برای متفرق کردن جمعیت با “مواد شیمیایی” را به عنوان مردم فرار به پارک و محله های اطراف و گارد ملی نقل مکان کرد به منظور تقویت دوچرخه سواری شمشیربازی.

این است که در حال توسعه داستان. دنبال تعقیب می سوزد و غنی اسمیت در توییتر برای به روز رسانی در این میان است.