شات:

مشروبی که بدرقه نوشابه:

در صورتی که شما از دست رفته آن را بخوانید مت Baume قطعه در Marcus هندرسون باغ در اینجا.