نوشته های پذیرفته شده تا 11:59pm (PT) روز یکشنبه 5 آوریل سال 2020

Megadeth_sea_KISW_300x250.jpg

دو برنده خوش شانس خواهد شد و هر یک از دریافت یک جفت بلیط به Megadeth و بره خدا با مهمانان ویژه Trivium و در شعله های آتش در 25 ژوئیه در رودخانه آمفی تئاتر!

در اینجا وارد کنید
و یا خرید بلیط اینجا