نگاه همه ما آن را انجام دهد, بنابراین هیچ شرم آور است. در واقع وجود دارد یک بحث خوب است که اگر او در واقع مقابله با آن, او باید افتخار. سوال اینجا است که آیا این اتفاق افتاده یا اینکه آیا این اتفاق رخ نداد. “رویداد” رخ می دهد در 36:40 فقط به عنوان دوست ما در کنگره جسی جوان شروع می شود در حال اجرا از بخار در یکی از مطالب بی فکر.

پشتیبانی غریبه