We asked the mayor for comment on this video captured by a protester.

خواسته ما از شهردار برای اظهار نظر در این ویدئو گرفته شده توسط یک معترض. تصویر از اوان HREHA ویدئو

در پاسخ به غریبه’s درخواست برای اظهار نظر در مورد این ویدیو که معترضان ادعا را نشان می دهد یک بچه که فقط شده maced توسط SPD شهردار جنی Durkan دفتر ارائه شده این بیانیه به شرح زیر.

حمایت

دریافت بلیط خود را برای عشق وحشی Livestream! Dan پاسخ خود را سوزاندن سوالات ارتباط زنده و تمام پول را به شمال غربی برداشت!

این بیانیه از دفتر شهردار, سخنگوی Kelsey Nyland, آغاز می شود: ...