All systems gone to hell.

همه سیستم ها به جهنم رفته. افتا سوابق

غلاف Blotz, “صنعتی زندگی اثر” (افتا سوابق)

غلاف Blotz آلبوم جدید برای افتا سوابق Transdimensional سیستمقطاری ترس از زندگی در یک ناکجاآباد است که در آن مایک “سیگار کشیدن نمی تواند باعث سرطان/HIV شیوع bumbler” پنس است عنوان ایالات متحده coronavirus-مهار تیم. با این آسایش سرد ترین بموقع پاسخ. و غلاف Blotz (با نام مستعار L. A. تولید کننده/بصری هنرمند سوزی Poling) استاد تجلی نگران کننده خلق و خو است که در میانهی شب فرسوده در صدها نفر از فیلم های ترسناک و علمی تخیلی طرفداران—یا در پرونده از هزاران نفر از دیگر معاصر الکترونیکی هنرمندان...