براکت برای پسران هاکی مینه سوتا دولت مسابقات اینجا هستید.

کل برنده براکت برای هر یک از مسابقات برگزار خواهد شد در اکسل انرژی مرکز. تمام مسابقات برای هر کلاس خواهد بود تلویزیونی در KSTC Ch. 45. کل مسابقات نیز می تواند به صورت آنلاین در prep45.com.

کامل براکت برای هر کلاس در زیر ذکر شده و همچنین می توان بر روی MSHSL سایت. براکت به روز خواهد شد در طول مسابقات با داستان بازی مربوط به هر یک از نمره نهایی.

کلاس 2A

روز پنجشنبه یک چهارم نهایی

  • شماره 2 بلیک مقابل افرا گراو, 11 ص...