طراحی لبخند دیجیتال – دنتچی

در نهایت تصویر دقیق و با کیفیتی از دهان به دست می آید که به دقت تشخیص و درمان کمک میکند. استفاده از ابزار دیجیتال به دندانپزشکان و تکنسینهای دندانی چشمانداز جدیدی برای تسهیل روند تشخیص و درمان ارائه میدهد و سبب بهبود ارتباط دندانپزشک و تکنسین های درمانی میشود. اگر یک یا چند دندان خودرا از دست دادهاید، کاشت دندان و ایمپلنت را به شما توصیه میکنیم و توصیه میشود برایاین منظور از یک انکور برجستهبرای روکش دندانی یا بریج (پل دندان) استفاده شود. وجود دارد که با توجه به نوع مشکل می توان هر یک از درمان ها را انجام طراحی لبخند دیجیتالی داد.

استفاده از پر کردگی هم رنگ دندان جذاب تر و ایمن تر از روشهای قدیمیاست کهدر آنها از فلز برای پرکردن دندان ها استفاده میشود. ونیر پرسلن کهدر اصلاح لمینت یا لمینت دندان نیز نامیده میشود نیز قابلیت اصلاح تعدادی از مشکلات و ترمیم زیبایی دندان برای اصلاح طرح لبخند رادارد. وجود هارمونی و هماهنگی اجزاء صورت در اصلاح طرح لبخند و داشتن لبخند زیبا لازم است. با این وجود برای حفظ زیبایی و سلامت دندان ها لازم است به صورت مداوم تحت معاینه دندانپزشک قرار بگیرد تا در صورت نیاز درمان لازم برای دندان لک شده و یا لب پر شده ی شما انجام شود.

گرفتن عکس طرح لبخند برای طراحی با نرم افزار اصلاح طرح لبخند ضروری است. معمولاً، اصلاح لبخند لثهای و اصلاح طرح لبخند دارای متد متعددیاست و فرآیند اصلاح طرح لبخند دندان میتواند ترکیبی از روشهای زیر باشد کهتشخیص و روند کار با متحصص و دندندانپزشک زیبایی است. بلیچینگ یا سفید کردن دندان یکی از روشهای متداول برای اصلاح طرح لبخند استکه برایافرادی کهبه دنبال داشتن لبخند زیبا با صرف زمان بسیار کم هستند، مناسب است.

امروزه داشتن لبخند زیبا با تکنولوژی های مدرن در سریع ترین و با کیفیت ترین روش های طراحی لبخند فراهم شده است. برای داشتن لبخندی زیبا لازماست دندانها با طراحی لبخند دیجیتال چیست یکدیگر متناسب باشند. ازاین روش میتوان برای حذف فضاهای خالی بین دندان هاو نیز تغییر اندازه یاشکل دندان استفادهکرد. ازاین خط بهعنوان استانداردیبرای اصلاح لبخند لثهای و اصلاح طرح لبخند دندان و بعنوان مقیاسی برایتعیین اندازه طول دندان ها، استفاده میشود. در طراحی لبخند در موارد بسیار زیادی از ارتودنسی استفاده میشود و تقریبا بهترین روش درمان نیز هست.

ایندکسر