صحبت‌های‌روح‌الله‌خاوری،‌پدر‌بهمن‌دوست‌پسر‌رومینا

[ad_1] گروه فیلم:رومینا اشرفی قرار بود عروس این مرد 67 سال شود. پیرمرد گریه امانش نمی دهد. روح‌الله خاوری می‌گوید: رومینا قرار بود با پسرم ازدواج کند شنیده بودم او می خواهد عروسم شود! او بعد از فرار بارها گفت مرا به پدرم تحویل ندهید او مرا می‌کشد اما کسی حرف او را نشنید. …Continue reading “صحبت‌های‌روح‌الله‌خاوری،‌پدر‌بهمن‌دوست‌پسر‌رومینا”